SWOT analýza a její využití

SWOT analýza je analytická metoda užívaná v rámci strategického řízení. Je zaměřená na vyhodnocení vnitřních a vnějších působících faktorů. Můžete ji využít pro vyhodnocení celofiremní úspěšnosti. Nebo se zaměřit na dílčí úkoly a úkony. Metoda je vysoce univerzální.
žena s notebookem a načrtnuté grafy

Vizuální podoba metody

Metoda je graficky znázorněna jako diagram se čtyřmi poli. V levém horním segmentu se nacházejí SILNÉ STRÁNKY. Pod nimi SLABÉ STRÁNKY. Tyto segmenty pojednávají o vnitřních aspektech problému nebo organizace. Pravý segment je vyčleněn analýze vnějších vlivů. V pravém horním segmentu naleznete HROZBY. V pravém dolním poli potom naopak PŘÍLEŽITOSTI.
Vnitřní faktory
Do vnitřních působících faktorů patří faktory, které náleží přímo firmě nebo zkoumané oblasti. Jedná se o konkrétní silné a slabé stránky.
Příklad: Silnou stránkou společnosti je její výborná online prezentace. Slabou stránkou může být naopak slabý produkt s vysokou cenou.
Při popisu slabých i silných stránek buďte upřímní a otevření. Jedná se o určitou formu brainstormingu, při které můžete přijít na velmi zajímavé podněty. Definujte si alespoň 5 silných a 5 slabých stránek.
Vnější faktory
Do vnějších faktorů patří okolnosti, které nemůžete přímo svým konáním ovlivnit. Tedy hrozby a příležitosti. Hrozby mohou být konkrétní nebo celospolečenské. Při jejich definování se úzce zaměřte na problém, který právě řešíte. Příležitosti vás naopak navedou na možnou cestu směřující k větší možné prosperitě nebo k vyřešení problému.
grafy v diáři
Přiklad: Celospolečenskou hrozbou může být například suchý rok s minimem srážek. To představuje například pro zemědělce naprosto zásadní hrozbu. Konkrétní hrozbou může být otevření konkurenčního podniku ve stejné obci. Příležitostí může být možnost otevření zahraničního trhu. Stejně tak může příležitost představovat valorizace důchodů, která v důsledku může přinést vyšší zisky díky zvýšení kupní síly u cílové skupiny.